Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu uczestniczy w pracach Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego we Wrocławiu (WR BRD).

 

ODBLASKI

KR BRD prowadzi obecnie kampanię społeczną "Daj sygnał kierowcy. Noś odblaski. Włącz myślenie".
W spotach promowane jest stosowanie elementów odblaskowych przez niechronionych użytkowników ruchu drogowego.

 Film KR BRD "Daj sygnał kierowcy. Noś odblaski. Włącz myślenie"

 

Obowiązek stosowania elementów odblaskowych został nałożony ustawą Prawo o ruchu drogowym (Kodeks drogowy).

 

Art. 12.
1. Kolumna pieszych, z wyjątkiem pieszych w wieku do 10 lat, może się poruszać tylko prawą stroną jezdni.
2. Do kolumny pieszych w wieku do 10 lat stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 ust. 1 i 2.
3. Liczba pieszych idących jezdnią w kolumnie obok siebie nie może przekraczać 4, a w kolumnie wojskowej - 6, pod warunkiem że kolumna nie zajmuje więcej niż połowy szerokości jezdni.
4. Piesi w wieku do 10 lat mogą iść w kolumnie tylko dwójkami pod nadzorem co najmniej jednej osoby pełnoletniej.
5. Długość kolumny pieszych nie może przekraczać 50 m. Odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 100 m.
6. Jeżeli przemarsz kolumny pieszych odbywa się w warunkach niedostatecznej widoczności:
1) pierwszy i ostatni z idących z lewej strony są obowiązani nieść latarki:
a) pierwszy - ze światłem białym, skierowanym do przodu,
b) ostatni - ze światłem czerwonym, skierowanym do tyłu,
2) w kolumnie o długości przekraczającej 20 m idący po lewej stronie z przodu i z tyłu są obowiązani używać elementów odblaskowych odpowiadających właściwym warunkom technicznym, a ponadto idący po lewej stronie są obowiązani nieść dodatkowe latarki ze światłem białym, rozmieszczone w taki sposób, aby odległość między nimi nie przekraczała 10 m,
3) światło latarek powinno być widoczne z odległości co najmniej 150 m.
7. Zabrania się:
1) ruchu po jezdni kolumny pieszych w czasie mgły; zakaz ten nie dotyczy kolumny wojskowej lub policyjnej,
2) ruchu po jezdni kolumny pieszych w wieku do 10 lat w warunkach niedostatecznej widoczności,
3) prowadzenia po jezdni kolumny pieszych przez osobę w wieku poniżej 18 lat.

 

Art. 41.
Osoba wykonująca roboty lub inne czynności na drodze jest obowiązana używać w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu elementów odblaskowych odpowiadających właściwym warunkom technicznym.

Art. 43.
2. Dziecko w wieku do 15 lat, poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest obowiązane używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

Art. 57.
1. Pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat oznacza się z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. W warunkach niedostatecznej widoczności tablice powinny być oświetlone, chyba że są wykonane z materiału odblaskowego. Kierujący tym pojazdem jest obowiązany włączyć światła awaryjne podczas wsiadania lub wysiadania dzieci lub młodzieży.
2. Kierujący pojazdem, omijając pojazd, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany w czasie wsiadania lub wysiadania dzieci lub młodzieży zachować szczególną ostrożność i w razie potrzeby zatrzymać się.
3. Zabrania się oznaczania pojazdu tablicami, o których mowa w ust. 1, w czasie, gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone.


Art. 58.
1. Pojazd przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych oznacza się z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy niebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej. Tablice te powinny być wykonane z materiału odblaskowego. Kierujący tym pojazdem jest obowiązany włączyć światła awaryjne podczas wsiadania lub wysiadania osoby niepełnosprawnej.
2. Kierujący pojazdem, omijając pojazd, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany w czasie wsiadania lub wysiadania osoby niepełnosprawnej zachować szczególną ostrożność i w razie potrzeby zatrzymać się.

 

 

Adresy stron internetowych:

- Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego we Wrocławiu (WR BRD) - http://www.wrbrd.wroc.pl/

- Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KR BRD) - http://www.krbrd.gov.pl/

- Ministerstwo Infrastruktury http://www.mi.gov.pl/ -> Transport drogowy -> Bezpieczeństwo ruchu drogowego 

Wytworzył:
Robert Gruszka
Udostępnił:
Gruszka Robert
(2011-02-22 23:59:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Gruszka Robert
(2011-02-25 14:38:25)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki