Regulamin naboru - treść

 Załącznik nr 1 do
 Zarządzenia Nr 64/2009
 Dyrektora ZDiK

Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Celem Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, zwanego dalej Regulaminem, jest ustalenie zasad zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór.
2. Regulamin dotyczy osób zatrudnianych na podstawie o umowy o pracę.
3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz 1458)
2) pracodawcy – należy przez to rozumieć Zarząd Dróg i Komunikacji
w Wałbrzychu zwany w Regulaminie ZDiK,
3) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zarządu Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu,
4) wolnym stanowisku urzędniczym, w tym wolnym kierowniczym stanowiskiem urzędniczym – należy przez to rozumieć stanowisko, na które:
– zgodnie z zapisami ustawy o pracownikach samorządowych albo
w drodze porozumienia, nie został przeniesiony pracownik samorządowy zatrudniony w ZDiK lub,
– na które nie został przeniesiony inny pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub,
– nie został przeprowadzony nabór albo,
– na którym mimo przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony pracownik.
5) kierowniku komórki organizacyjnej – należy przez to rozumieć kierownika działu w stosunku do osób zatrudnionych w danej komórce organizacyjnej oraz Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora w stosunku do kierowników komórek organizacyjnych  im podlegających, lub osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach,
6) komórce organizacyjnej ZDiK– należy przez to rozumieć wyodrębnione
w strukturze organizacyjnej ZDiK działy i zespoły oraz samodzielne stanowiska pracy.
4. Regulaminu nie stosuje się do osób zatrudnianych:
– na stanowiskach pomocniczych i obsługi,
– na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym.
Rozdział II
Rozpoczęcie procedury naboru
na wolne stanowiska pracy
§ 2
1. Wniosek o rozpoczęcie procedury naboru wraz z ogłoszeniem i opisem stanowiska pracy składa, zaakceptowany przez  zastępcę dyrektora kierownik komórki organizacyjnej do Działu Organizacji, Zarządzania i Kadr celem zaopiniowania pod względem merytorycznym.
2. Decyzję o rozpoczęciu procedury naboru podejmuje Dyrektor.
3. Opis stanowiska pracy, zgodnie z wzorem opisu, który stanowi załącznik nr 1
do regulaminu, zawiera:
1) dokładne określenie zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz wynikających z tego tytułu obowiązków,
2) określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji wobec osób, które aplikują na stanowisko,
3) określenie uprawnień służących do wykonywania zadań,
4) określenie odpowiedzialności,
5) inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy.
4. wniosek o którym mowa w ust. 1 winien być przekazany z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, w stosunku do planowanego terminu zatrudnienia pracownika, pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu danej komórki organizacyjnej.

§ 3
1. Nabór przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej Komisją, w składzie:
1) z-ca dyrektora z danego pionu lub osoba przez niego wyznaczona – pełniąca każdorazowo funkcję przewodniczącego Komisji.
2) kierownik komórki organizacyjnej lub osoba przez niego wyznaczona
z działu, w którym występuje wolne stanowisko – pełniąca funkcję członka komisji.
3) kierownik Działu Organizacji, Zarządzania i Kadr lub osoba przez niego wyznaczona – pełniąca funkcję sekretarza Komisji.
4) wyznaczona  osoba – pełniąca funkcję członka komisji.
2. Do zadań Komisji należy w szczególności:
1) dokonanie analizy dokumentów aplikacyjnych pod kątem spełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze,
2) sporządzenie listy kandydatów i powiadomienia ich o terminie  kolejnego etapu naboru,
3) przygotowanie, każdorazowo zadań testowych do części pisemnej naboru,
3. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.


Rozdział III
Etapy Naboru
§ 4
1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze, umieszcza się obligatoryjnie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w ZDiK Wałbrzych, a termin jego upublicznienia nie może być krótszy niż 10 dni.
2. Ogłoszenia mogą być publikowane w:
1) prasie,
2) biurach pośrednictwa pracy,
3) Powiatowym Urzędzie Pracy,
4) innych.
3. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze, zawiera:
1) nazwę i adres jednostki,
2) określenie stanowiska,
3) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,
4) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
5) wskazanie wymaganych dokumentów,
6) określenie terminu i miejsca składania dokumentów,
4. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
§ 5
1. Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów odbywa się po ukazaniu się ogłoszenia umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej w ZDiK Wałbrzych.
2. Na dokumenty aplikacyjne składają się:
1) list motywacyjny,
2) życiorys – curriculum vitae,
3) kserokopie świadectw pracy,
4) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6) referencje (jeśli kandydat takie posiada),
7) oświadczenia kandydata,
8) inne.
3.  Dokumenty aplikacyjne mogą być składane drogą elektroniczną w przypadku opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 130, poz. 1450) .
4. W przypadku, gdy w odpowiedzi na ogłoszenie nie wpłyną oferty spełniające wymogi formalne, ogłoszenie to może być ponawiane do momentu zgłoszenia się kandydatów spełniających wymogi formalne.
5. W przypadku, gdy w efekcie naboru nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata ogłoszenie o naborze może być ponawiane do momentu wyboru przez Komisję kandydata spełniającego kryteria zawarte w ogłoszeniu o naborze.
§ 6
1. Wstępna selekcja kandydatów odbywa się poprzez analizę dokumentów dokonaną przez Komisję.
2. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych zawartych w aplikacji
z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.
3. Wynikiem analizy dokumentów jest określenie listy kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
4. Komisja sporządza z tej części naboru protokół wg załącznika nr 3 z wykazem kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne zamieszczone w ogłoszeniu oraz wykazem kandydatów , którzy nie spełnili  wymogów formalnych i określeniem przyczyn niespełnienia wymogów.
§ 7
1. Kandydaci spełniający wymagania formalne są informowani telefonicznie o zakwalifikowaniu się do dalszego etapu naboru.
2. Kandydaci, które nie spełnili  wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu są informowane o tym na piśmie.
3. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, kierowniczym stanowiskiem urzędniczym, określonymi w ogłoszeniu o naborze.
§ 8
1. Drugi etap naboru składa się z dwóch etapów:
1) testu kwalifikacyjnego podzielonego na dwie części:
- 5 pytań opracowanych i przedstawionych komisji każdorazowo przez kierownika Działu Organizacji, Zarządzania i Kadr z zakresu tematyki związanej z samorządem terytorialnym i funkcjonowaniem ZDiK.
- 5 pytań opracowanych i przedstawionych komisji przez kierownika lub osobę wyznaczoną przez kierownika komórki organizacyjnej, do której odbywa się nabór z zakresu działania komórki.

Za każdą prawidłową odpowiedz na pytanie kandydat otrzymuje 1 punkt.
Całość testu oceniana jest w skali od 1 do 10 punktów.
2) rozmowy kwalifikacyjnej, która odbywa się po napisaniu testu i do której zostaną zaproszeni kandydaci, którzy w części testowej otrzymają co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania z testu kwalifikacyjnego.
  Celem rozmowy jest dokonanie oceny przydatności kandydata na dane
         stanowisko i jednocześnie zbadanie:
– predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków, ewentualne sprawdzenie umiejętności praktycznych,
– motywacji do pracy oraz celu zawodowego kandydata,
– umiejętności autoprezentacji,
– odporności na stres.
Komisja ocenia kandydata w skali od 1 do 10.
2. Po zakończeniu drugiego etapu, Komisja wskazuje najlepszych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów i tym samym w największym stopniu spełniają wymagania określone w ogłoszeniu.
§ 9
1. Po zakończeniu procedury naboru Komisja sporządza protokół, który zawiera
w szczególności:
1) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, uszeregowanych według spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,
2) liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne,
3) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,
4) uzasadnienie danego wyboru,
5) skład i podpisy Komisji prowadzącej nabór,
2.  Protokół zatwierdza Dyrektor.
3. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do regulaminu.
§ 10
1. Informację o wynikach naboru upowszechnia się niezwłocznie, nie później niż
od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru, również w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1) nazwę i adres jednostki,
2) określenie stanowiska, na które przeprowadzano nabór,
3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania,
4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata, albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata.
3. Informacje o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publiczne i na tablicy informacyjnej ZDiK Wałbrzych przez okres co najmniej
3 miesięcy.
4. Jeżeli w okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru.
5. Informację o wyniku naboru podpisuje Przewodniczący Komisji.
6. Wzór informacji o wynikach naboru stanowią załączniki nr 5 i nr 6 do zarządzenia.
Rozdział IV
Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi
§ 11
1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostają dołączone do jego akt osobowych. Kandydat jest zobowiązany
do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku.
2. Dokumenty aplikacyjne najlepszych kandydatów, wymienionych w protokole
z przeprowadzonego naboru, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,  a następnie przekazane do archiwum zakładowego.
3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób biorących udział w naborze pozostają w dokumentacji naboru.
 

pliki w tym załączniki

Wytworzył:
Jolanta Szynalska, ZATWIERDZIŁ: Andrzej Piękny - Dyrektor
Udostępnił:
Gruszka Robert
(2010-09-02 11:06:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Gruszka Robert
(2010-09-02 14:22:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki