komunikacja ulgi

 

ZASADY KORZYSTANIA Z PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH
NA PODSTAWIE UPRAWNIEŃ PRZYZNANYCH
PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ WAŁBRZYCHA
 
1. Do korzystania z przejazdów bezpłatnych uprawnieni są:
 

Lp.
Określenie grupy uprawnionych
 
Dokumenty poświadczające uprawnienie do korzystania z przejazdów bezpłatnych
1.
Dzieci w wieku do 4 lat
Dokumenty urzędowe dziecka lub rodziców (opiekunów) umożliwiające stwierdzenie wieku dziecka
2.
Dzieci i młodzież w wieku do 16 lat posiadające orzeczenie o niepełnospra-wności i wymagające stałego współudziału opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz towarzyszący im opiekunowie
Orzeczenie Zespołu ds. orzekania
o stopniu niepełnosprawności
3.
Dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych, uczniowie szkół specjalnych
i uczniowie posiadający orzeczenie
o kształceniu specjalnym poprzez kształcenie i wychowanie integracyjne oraz towarzyszący im opiekunowie na trasie dom – przedszkole/szkoła
i z powrotem
Zaświadczenie wydane przez przedszkole, legitymacja szkoły specjalnej lub legitymacja szkolna
i wydane przez szkołę zaświadczenie
o kształceniu integracyjnym
4.
Uczestnicy dziennych ośrodków rehabilitacyjnych lub ośrodków terapii zajęciowej oraz towarzyszący im opiekunowie na trasie dom – ośrodek
i z powrotem
Zaświadczenie wydane przez właściwy ośrodek
5.
Osoby, które ukończyły 70 rok życia
Dowód osobisty
6.
Osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji, osoby
o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz towarzyszący im opiekunowie
Decyzja ZUS oraz dokument tożsamości lub orzeczenie Zespołu ds. orzekania
o stopniu niepełnosprawności oraz dokument tożsamości
7.
Ociemniali, niewidomi i towarzyszący im przewodnicy
Legitymacja wydana przez Polski Związek Niewidomych i osoba wskazana w trakcie przejazdu
8.
uchylony
 
9.
Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej
-
10.
Umundurowani funkcjonariusze Policji
-
11.
uchylony
 
12.
uchylony
 
13.
Krwiodawcy w czasie powrotu z punktu krwiodawstwa, po oddaniu krwi na trasie punkt krwiodawstwa – miejsce zamieszkania
Dowód osobisty i wpis do legitymacji Honorowego Dawcy Krwi PCK
o oddaniu krwi w dniu przejazdu
14.
uchylony
 
15.
Asystenci romscy – przejazd na trasie miejsce zamieszkania asystenta –
– placówka oświatowa do której uczęszczają dzieci romskie i z powrotem oraz podczas wykonywania powierzonych obowiązków asystenta
Zaświadczenie wydane przez Dyrektora Zarządu Dróg i Komunikacji
wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość asystenta romskiego i zaświadczenie wystawione przez placówkę oświatową
16.
Wolontariusze uczestniczący w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Identyfikator wystawiony przez Organizatora akcji – Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
17.
Kierowcy samochodów osobowych uczestniczący  w akcji „Dzień bez samochodu”
Ważny dowód rejestracyjny samochodu osobowego oraz dokument potwierdzający tożsamość właściciela, współwłaściciela lub użytkownika pojazdu wpisanego do dowodu rejestracyjnego

 
1a. Dzieci w wieku powyżej 4 lat do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej mają prawo do przejazdu bezpłatnego w przypadku, gdy towarzyszący im opiekun posiada bilet okresowy i uiścił opłatę za przejazd zgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust. 3b niniejszej uchwały.
 
2. Do korzystania z przejazdów ulgowych uprawnieni są:
 

Lp.
Określenie grupy uprawnionych
Dokumenty poświadczające uprawnienie do korzystania z przejazdów ulgowych
1.
Dzieci w wieku powyżej 4 lat do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
Dokumenty urzędowe dziecka lub rodziców (opiekunów) umożliwiające stwierdzenie wieku dziecka
2.
Uczniowie szkół podstawowych
Legitymacja szkolna
3.
Uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, policealnych i pomaturalnych do ukończenia 23 roku życia
Legitymacja szkolna
4.
Emeryci oraz renciści całkowicie niezdolni do pracy lub częściowo niezdolni do pracy
Legitymacja emeryta – rencisty, decyzja ZUS lub aktualny odcinek emerytury –
– renty oraz dokument tożsamości
5.
Osoby niepełnosprawne stopnia umiarkowanego i lekkiego
Orzeczenie Zespołu ds. orzekania
o stopniu niepełnosprawności oraz dokument tożsamości
6.
Współmałżonkowie emerytów i rencistów, na których pobiera się zasiłek rodzinny
Decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego oraz dokument tożsamości
7.
Żołnierze służby zasadniczej do stopnia starszego kaprala włącznie oraz osoby odbywające zastępczą służbę wojskową
(z wyłączeniem służby nadterminowej)
Książeczka Wojskowa z odpowiednim wpisem
8.
Studenci zagranicznych szkół wyższych
Międzynarodowa legitymacja ISIC

 
ZASADY KORZYSTANIA Z PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCYCH
 
Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych
 
1. Posłowie i senatorowie RP - na podstawie ważnej legitymacji poselskiej lub senatorskiej (art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora)
2. Inwalidzi wojenni i wojskowi - na podstawie książki inwalidy wojennego (wojskowego) wystawionej przez organ rentowy (art. 16 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin)
3. Przewodnik towarzyszący inwalidzie wojennemu – wojskowemu zaliczonemu do I grupy inwalidztwa (art. 16 ust. 2 i art. 41 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin)
4. Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi - na podstawie legitymacji osoby represjonowanej wystawionej przez organ rentowy (art. 12 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego)
5. Cywilne, niewidome ofiary działań wojennych – na podstawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych wystawionej przez organ rentowy (art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych)
 
 
Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych
 
1. Kombatanci i inne osoby uprawnione, o których mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – na podstawie dokumentów określonych w tej ustawie (art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego)
2. Studenci – na podstawie ważnej legitymacji studenckiej (art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym)
3. Młodzież zaliczona do I grupy inwalidztwa i objęta ewidencją (§ 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1987 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia ewidencji oraz zakresu i formy pomocy dla młodzieży dotkniętej inwalidztwem i młodzieży niepełnosprawnej)
Wytworzył:
Agnieszka Plesner
Udostępnił:
Gruszka Robert
(2009-09-26 16:50:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Gruszka Robert
(2011-06-02 11:24:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki