poradnik petenta

 

 1. Zakazane jest przesyłanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, niezamówionej informacji handlowej (art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Zgodnie art. 24 tej ustawy, przesyłanie niezamówionej informacji handlowej podlega karze grzywny, a ściganie tego wykroczenia następuje na wniosek pokrzywdzonego.
 2. Zgodnie z art.14 Kodeksu Postępowania Administracyjnego sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub formie dokumentów elektronicznych.
  Pojęcie dokumentu elektronicznego reguluje ustawa o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne - pliki XML.
  Jedynym obecnie dopuszczalnym środkim komunikacji elektronicznej jest elektroniczna skrzynka podawcza utworzona na podstawie Ustawy z 17.02.2005r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.
  ZDiK Wałbrzych posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP - http://epuap.gov.pl
  Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane certyfikatem kwalifikowanym.
 3. Pocztą elektroniczną można wnioskować o udzielenie informacji publicznej w myśl i na zasadach Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
  Informacja udostępniona w BIP nie podlega ponownemu udostępnieniu.
 4. W przypadku nadesłania do ZDiK Wałbrzych korespondencji mającej cechy skargi lub wniosku, warunkiem wszczęcia postępowania wyjaśniającego (zakończonego powiadomieniem wnoszącego sprawę o sposobie jej rozpatrzenia) jest spełnienie wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.). Treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie osoby (imienia i nazwiska), adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu) oraz przedmiotu sprawy, której dotyczy. Korespondencja nie spełniająca powyższych wymogów będzie traktowana jako anonimowa opinia i zostanie wykorzystana jedynie w celach informacyjnych.

Wytworzył:
Udostępnił:
Gruszka Robert
(2009-09-26 11:08:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Gruszka Robert
(2010-09-17 10:29:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki