Władze

Organy i osoby sprawujące funkcje w ZDiK i ich kompetencje:

Działalnością Zarządu Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu zarządza jednoosobowo Dyrektor, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez PrezydentaMiasta  Wałbrzycha.
Dyrektor zatrudniony jest przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha (art. 30 pkt 2 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym) przy pomocy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (urzędu gminy).
Dyrektor reprezentuje jednostkę na zewnątrz oraz składa oświadczenia woli w zakresie wynikającym z posiadanych pełnomocnictw i upoważnień. Dyrektor jest ponadto zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników ZDiK w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.
Dyrektor kieruje pracą ZDiK przy pomocy Zastępców Dyrektora..
Zastępcy Dyrektora działają w zakresie spraw powierzonych przez Dyrektora i ponoszą przed nim odpowiedzialność za ich realizację.
Dyrektor może udzielać pełnomocnictw i upoważnień Zastępcom Dyrektora, Głównemu Księgowemu oraz innym pracownikom jednostki w ustalonym zakresie.

Organem sprawującym nadzór nad ZDiK jest Prezydent Miasta Wałbrzycha , który swoje uprawnienia wykonuje za pośrednictwem II Zastępcy Prezydenta.

Dyrektor odpowiada przed Zastępcą Prezydenta za prawidłową i terminową realizację zadań należących do kompetencji ZDiK oraz za organizację i skuteczność pracy jednostki.

Podczas nieobecności Dyrektora, jednostką kieruje Zastępca Dyrektora ds. Drogowych,  w przypadku również jego nieobecności Zastępca Dyrektora ds. Komunikacji.

 

 

STAN NA 31.07.2011r. (archiwalne dane)
 

 

Dyrektor
 
Andrzej Piękny
sprawuje funkcję publiczną
na podstawie:
pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Wałbrzycha
(kierownik jednostki organizacyjnej gminy - Art. 47. ustawy o samorządzie gminnym)
 
Z-ca Dyrektora
Dyrektor ds. Drogowych
 
Anna Porada
sprawuje funkcję publiczną
pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Wałbrzycha w zakresie wydawania decyzji administracyjnych
 
Z-ca Dyrektora
Dyrektor ds. Komunikacyjnych
 
Kazimiera Marzec
 
 

 

Władze - pliki

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Gruszka Robert
(2009-09-23 21:07:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Gruszka Robert
(2011-08-08 09:30:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki