Statut

Uchwała Nr XXXVIII/209/05
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 marca 2005 roku
w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu - jednostce budżetowej Gminy Wałbrzych
(Dz.U.Woj.Dolnośl. Nr 93 poz. 2042 z 2005r.) (ze zm).

 

Uchwała Nr XXXVIII/209/05
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 marca 2005 roku
w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu - jednostce budżetowej Gminy Wałbrzych (ze zm).
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:
 
STATUT ZARZĄDU DRÓG I KOMUNIKACJI
W WAŁBRZYCHU
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
1.       Zarząd Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu, zwany dalej ZDiK, działa jako jednostka budżetowa Gminy Wałbrzych.
2.       ZDiK jest finansowany i rozliczany z budżetu Gminy Wałbrzych.
3.       Siedzibą ZDiK jest Wałbrzych.
Rozdział II
Podstawa prawna
§ 2
ZDiK działa na podstawie:
1.       ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
2.       ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ze zm.),
3.       ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 ze zm.),
4.       ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 ze zm.),
5.       ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 ze zm.),
6.       ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
7.       uchwały Nr XII/166/99 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Zarząd Dróg i Komunikacji" w Wałbrzychu,
8.       niniejszego Statutu.
 
Rozdział III
Przedmiot działania ZDiK
§ 3
1.       W zakresie inwestycji drogowych do zadań ZDiK należy:
a) realizacja zadań własnych na publicznych drogach gminnych - prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji drogowych, w tym opracowywanie projektów planów finansowych budowy dróg oraz obiektów mostowych,
b) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
2.       W zakresie utrzymania i ochrony dróg publicznych i urządzeń infrastruktury drogowej oraz inżynierii ruchu do zadań ZDiK należy:
a) współudział w opracowywaniu projektów planów rozwoju sieci drogowej,
b) opracowywanie projektów planów utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
c) utrzymywanie dróg, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
d) realizacja zadań mających na celu przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
e) sadzenie, utrzymywanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,
f) realizacja zadań mających na celu przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
g) prowadzenie ewidencji dróg, drogowych obiektów mostowych, tuneli i przepustów,
h) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
i) koordynacja robót w pasie drogowym,
j) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na umieszczanie w pasie drogowym reklam, obiektów handlowych, tymczasowych stoisk handlowych i na zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
k) wydawanie uzgodnień dot. trasy przejazdu po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w obowiązujących przepisach,
l) wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
m) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
n) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
o) prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą,
p) przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
r) prowadzenie płatnych miejsc postojowych, pobieranie opłat za korzystanie z płatnych miejsc postojowych oraz windykacja należności z tytułu nieuiszczenia opłaty za korzystanie z płatnych miejsc postojowych.
3.       ZDiK realizuje zadania, o których mowa w ust. 2 w zakresie utrzymania i ochrony dróg publicznych i urządzeń infrastruktury drogowej oraz inżynierii ruchu:
- na drogach publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Wałbrzycha (drogach gminnych),
- na innych drogach publicznych, na podstawie porozumień zawartych z właściwymi zarządcami dróg, w zakresie określonym w porozumieniach.
4.       W zakresie utrzymania i ochrony dróg wewnętrznych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałbrzych i urządzeń infrastruktury drogowej oraz inżynierii ruchu do zadań ZDiK należy:
a) opracowywanie projektów planów utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
b) utrzymanie dróg, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
c) realizacja zadań mających na celu przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
d) pielęgnacja zieleni w obrębie dróg wewnętrznych,
e) prowadzenie ewidencji dróg, drogowych obiektów mostowych, tuneli i przepustów,
f) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
g) ochrona dróg wewnętrznych w przypadku awarii urządzeń infrastruktury uzbrojenia podziemnego i innych zajęć,
h) zawieranie umów na zajęcie pasa drogowego, na umieszczanie w pasie drogowym reklam, obiektów handlowych, tymczasowych stoisk handlowych i na zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat,
i) wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg wewnętrznych i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu, w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia,
j) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu.
5.       W zakresie kanalizacji deszczowej do zadań ZDiK należy:
a) utrzymywanie kolektorów kanalizacji deszczowej, zbierających wody opadowe z dróg publicznych gminnych, dróg wewnętrznych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałbrzych oraz terenów przyległych do dróg publicznych i dróg wewnętrznych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałbrzych, z wyłączeniem:
- sieci deszczowych obsługujących tereny przyległe do dróg publicznych,
- kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe wyłącznie z publicznych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych,
b) realizacja inwestycji w zakresie kanalizacji deszczowej.
6.       W zakresie oświetlenia ulicznego do zadań ZDiK należy:
a) zawieranie umów na dostarczenie energii elektrycznej do punktów oświetleniowych zlokalizowanych na drogach publicznych w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha oraz na drogach wewnętrznych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałbrzych,
b) eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego na drogach publicznych w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha oraz na drogach wewnętrznych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałbrzych,
c) realizacja inwestycji w zakresie oświetlenia drogowego na drogach publicznych gminnych w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha oraz na drogach wewnętrznych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałbrzych.
7.       W zakresie transportu drogowego osób do zadań ZDiK należy:
a) zarządzanie komunikacją miejską,
b) ustalanie zadań przewozowych w komunikacji miejskiej,
c) analiza stanu komunikacji miejskiej zmierzająca do podnoszenia jakości usług przewozowych,
d) tworzenie linii i połączeń komunikacyjnych,
e) rozpatrywanie wniosków i wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
f) uzgadnianie wniosków w sprawie wydania przez starostę zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
g) kontrola przedsiębiorców dla których organem nadzorującym jest Prezydent Miasta Wałbrzycha w zakresie przestrzegania warunków określonych w zezwoleniach na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz zezwoleniach na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
h) przeprowadzanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób,
i) opracowywanie projektów rozkładów jazdy dla przewoźników,
j) organizowanie przetargów na obsługę linii komunikacyjnych oraz na świadczenie innych usług przewozowych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami zabezpiecza Gmina Wałbrzych i zawieranie umów z przewoźnikami na przewozy pasażerskie,
k) kontrola świadczonych usług przewozowych,
l) przygotowywanie projektów założeń taryfowych w komunikacji miejskiej,
m) dystrybucja biletów obowiązujących w komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Wałbrzych oraz kontrola opłat za przejazdy i windykacja należności z tytułu przejazdu bez biletu lub bez ważnego biletu,
n) opiniowanie lokalizacji przystanków autobusowych,
o) budowa, konserwacja i utrzymywanie w należytym stanie przystanków autobusowych,
p) ustalanie zasad korzystania przez przedsiębiorców z przystanków autobusowych zlokalizowanych na publicznych drogach gminnych, innych drogach publicznych, zgodnie z zawartymi porozumieniami z właściwymi zarządcami dróg i drogach wewnętrznych stanowiących mienie komunalne Gminy Wałbrzych oraz pobieranie opłat z tytułu partycypacji przez przewoźników w kosztach utrzymania czystości i porządku na przystankach,
r) promowanie komunikacji miejskiej.
8.       W zakresie finansów do zadań ZDiK należy:
a) opracowywanie planów finansowych zabezpieczających realizację statutowych zadań ZDiK w zarządzaniu drogami i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej,
b) wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha przy zapewnieniu przez Gminę Wałbrzych na ich realizację środków finansowych.
 
Rozdział IV
Struktura organizacyjna i nadzór nad ZDiK
§ 4
1.       Strukturę organizacyjną ZDiK określa Regulamin organizacyjny ZDiK opracowany i zatwierdzony przez Dyrektora ZDiK.
2.       Integralną częścią Regulaminu jest schemat organizacyjny ZDiK.
§ 5
1.       ZDiK kieruje Dyrektor zatrudniany przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha.
2.       Dyrektor ZDiK zarządza jednostką w zakresie określonym w pełnomocnictwie udzielonym przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha i reprezentuje ją na zewnątrz.
3.       Dyrektor ZDiK podejmuje samodzielnie decyzje w zakresie ustalonym w planach finansowych i rzeczowych przyjętych do realizacji zadań budżetowych oraz określonym w przepisach prawa pracy dla pracowników.
4.       Dyrektor ZDiK wykonuje swoje obowiązki i zadania przy pomocy Zastępców Dyrektora i Głównego Księgowego.
5.       Dyrektor ZDiK zatrudnia i zwalnia swoich Zastępców i Głównego Księgowego.
6.       Zastępcy Dyrektora i Główny Księgowy działają w ramach udzielonego przez Dyrektora ZDiK upoważnienia i ponoszą przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
§ 6
1.       Organem sprawującym nadzór nad ZDiK jest Prezydent Miasta Wałbrzycha.
2.       Prezydent Miasta Wałbrzycha dokonuje oceny działalności Dyrektora ZDiK.
 
Rozdział V
Gospodarka finansowa
§ 7
1.       Gospodarkę finansową ZDiK regulują przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
2.       ZDiK prowadzi działalność na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.
3.       Podstawą gospodarki finansowej ZDiK jest jego roczny plan dochodów i wydatków określony w uchwale budżetowej na dany rok.
4.       Na pokrycie działalności statutowej ZDiK uzyskuje środki z budżetu Gminy Wałbrzych.
 
Rozdział VI
Mienie ZDiK
§ 8
Środki trwałe ZDiK stanowią mienie komunalne Gminy Wałbrzych.
 
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 9
1.       Przekształcenia, podziału i likwidacji ZDiK może dokonać Rada Miejska Wałbrzycha na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
2.       Zmiany i uzupełnienia niniejszego Statutu mogą być dokonywane wyłącznie w trybie właściwym dla jego nadania.
§ 10
1.       Uchyla się załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/166/99 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Zarząd Dróg i Komunikacji" w Wałbrzychu (ze zmianami), pt. Statut Zarządu Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu.
2.       § 2 uchwały Nr XII/166/99 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Zarząd Dróg i Komunikacji" w Wałbrzychu (ze zmianami) otrzymuje brzmienie:
"Zakres zadań, obszar działania oraz zasady gospodarki finansowej określa Statut Zarządu Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu.".
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
§ 12
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
_____________________________
zmiana do Statutu wprowadzona
uchwałą
Nr LIII/400/06 RMW z dnia 26 czerwca 2006 roku (Dz.U.Woj.Dolnośl. Nr 147 poz. 2292 z 2006r.)
 

 

 Pliki

Wytworzył:
Udostępnił:
Gruszka Robert
(2010-03-01 09:49:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Gruszka Robert
(2010-07-12 11:55:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki