komunikacja cennik

UCHWAŁA Nr XXI/12/04
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 27 lutego 2004 r.
 
w sprawie taryf opłat i zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych (ze zmianami).
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.), art. 15 ust. 5, art. 33a ust. 3, ust. 3a, ust. 3b, ust. 3c i art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 ze zm.) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:
 
§ 1

1. Ceny biletów jednorazowych na liniach komunikacyjnych miejskich wynoszą:
 
 
Lp.
Wyszczególnienie – rodzaj biletu
Cena biletu w zł.
normalnego
ulgowego
 
1
2
3
4
1.
jednorazowy
2,40
1,20
2.
jednorazowy socjalny
0,70
-
3.
jednorazowy wakacyjny
-
1,00
4.
jednorazowy dobowy
9,00
4,50
 
2. Ceny biletów okresowych na okaziciela na liniach komunikacyjnych miejskich wynoszą:
 
Lp.
Liczba dni        
Cena biletu w zł.
jedna          linia
dwie           linie
wszystkie linie
normalnego
ulgowego
normalnego
ulgowego
normalnego
ulgowego
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
5
20,00
10,00
23,00
11,50
28,00
14,00
2.
6
21,00
10,50
24,00
12,00
29,00
14,50
3.
7
22,00
11,00
25,00
12,50
30,00
15,00
4.
8
23,00
11,50
26,00
13,00
31,00
15,50
5.
9
24,00
12,00
27,00
13,50
32,00
16,00
6.
10
25,00
12,50
28,00
14,00
33,00
16,50
7.
11
26,40
13,20
29,70
14,85
35,20
17,60
8.
12
28,80
14,40
32,40
16,20
38,40
19,20
9.
13
31,20
15,60
35,10
17,55
41,60
20,80
10.
14
33,60
16,80
37,80
18,90
44,80
22,40
11.
15
36,00
18,00
40,50
20,25
48,00
24,00
12.
16
36,80
18,40
41,60
20,80
49,60
24,80
13.
17
39,10
19,55
44,20
22,10
52,70
26,35
14.
18
41,40
20,70
46,80
23,40
55,80
27,90
15.
19
43,70
21,85
49,40
24,70
58,90
29,45
16.
20
46,00
23,00
52,00
26,00
62,00
31,00
17.
21
48,30
24,15
54,60
27,30
65,10
32,55
18.
22
50,60
25,30
57,20
28,60
68,20
34,10
19.
23
52,90
26,45
59,80
29,90
71,30
35,65
20.
24
55,20
27,60
62,40
31,20
74,40
37,20
21.
25
57,50
28,75
65,00
32,50
77,50
38,75
22.
26
59,80
29,90
67,60
33,80
80,60
40,30
23.
27
62,10
31,05
70,20
35,10
83,70
41,85
24.
28
64,40
32,20
72,80
36,40
86,80
43,40
25.
29
66,70
33,35
75,40
37,70
89,90
44,95
26.
30
69,00
34,50
78,00
39,00
93,00
46,50
27.
31
71,30
35,65
80,60
40,30
96,10
48,05
 
3. Bilety jednorazowe i okresowe na okaziciela obowiązują wyłącznie na terenie Gmin Wałbrzych i Szczawno Zdrój.
4. Bilety jednorazowe socjalne przysługują w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 6:00 do godz. 18:00 osobom upoważnionym do świadczeń z pomocy społecznej, zameldowanym na terenie Gminy Wałbrzych. Pasażerowie korzystający z biletu jednorazowego socjalnego zobowiązani są do posiadania w czasie przejazdu aktualnej decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przyznającej świadczenie w postaci zasiłku stałego, okresowego lub celowego oraz dokument tożsamości.
Decyzja MOPS przyznająca zasiłek stały lub okresowy uprawnia pasażera – adresata decyzji do korzystania z biletów socjalnych w okresie jej ważności, a decyzja MOPS przyznająca zasiłek celowy uprawnia pasażera – adresata decyzji do korzystania z biletów socjalnych w okresie od dnia jej wydania do dnia, w którym wyznaczono datę wypłaty świadczenia.
5. Bilety jednorazowe wakacyjne przysługują w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia dzieciom i młodzieży w wieku od 7 lat do 20 lat. Dzieci i młodzież korzystający z biletu jednorazowego wakacyjnego zobowiązani są do posiadania w czasie przejazdu ważnej legitymacji szkolnej.
6. Bilet jednorazowy dobowy obowiązuje przez 24 godziny licząc od godziny jego skasowania.
7. Za przewóz nart, saneczek,  wózka dziecięcego  (z wyjątkiem tego, w którym przebywają dzieci), psa, bagażu ręcznego, którego suma trzech wymiarów (długości, szerokości i wysokości) przekracza 120 cm (z wyjątkiem instrumentów muzycznych przewożonych przez uczącą się młodzież i dzieci) – obowiązuje cena biletu jednorazowego normalnego, z uwzględnieniem postanowień § 4 ust. 12 uchwały.
8. Bilet okresowy na okaziciela jest ważny w okresie wskazanym w jego elektronicznej pamięci.
9. Ceny biletów, o których mowa w ust. 1 oraz w ust. 2 zawierają należny podatek VAT.
10. W przypadku jednorazowego zakupu 100 sztuk biletów jednorazowych danego rodzaju lub ich wielokrotności może być udzielony rabat do wysokości 10%.
11. Zasady udzielania rabatu określa umowa zawarta przez Zarząd Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu.
 
§ 2
1. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się, biorąc za podstawę cenę biletu jednorazowego  normalnego, o której mowa w § 1 ust. 1 uchwały, w następujący sposób:
1) opłata dodatkowa podstawowa:
a) jako 50-krotność tej ceny - za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu,
b) jako 25-krotność tej ceny - za przewóz bagażu lub zwierząt bez odpowiedniego dokumentu przewozu,
c) jako 25-krotność tej ceny - za spowodowanie zatrzymania środka transportu zbiorowego bez uzasadnionej przyczyny,
d) jako 50-krotność tej ceny - za spowodowanie zmiany trasy środka transportu zbiorowego bez uzasadnionej przyczyny,
2) opłata dodatkowa uiszczona natychmiast u kontrolera lub pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wystawienia wezwania do zapłaty:
a) jako 25-krotność tej ceny - za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu,
b) jako 13-krotność tej ceny - za przewóz bagażu lub zwierząt bez odpowiedniego dokumentu przewozu,
c) jako 13-krotność tej ceny - za spowodowanie zatrzymania środka transportu zbiorowego bez uzasadnionej przyczyny,
d) jako 25-krotność tej ceny - za spowodowanie zmiany trasy środka transportu zbiorowego bez uzasadnionej przyczyny,
3) opłata dodatkowa uiszczona w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty:
a) jako 35-krotność tej ceny - za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu,
b) jako 18-krotność tej ceny - za przewóz bagażu lub zwierząt bez odpowiedniego dokumentu przewozu,
c) jako 18-krotność tej ceny - za spowodowanie zatrzymania środka transportu zbiorowego bez uzasadnionej przyczyny,
d) jako 35-krotność tej ceny - za spowodowanie zmiany trasy środka transportu zbiorowego bez uzasadnionej przyczyny.
4) Opłatę dodatkową w przypadku, gdy pasażer, który w trakcie jazdy pojazdem zbiorowego transportu publicznego nie posiadał ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do przejazdów ulgowych lub bezpłatnych i nie przedstawił dokumentów potwierdzających uprawnienia do przejazdów ulgowych lub bezpłatnych w ciągu 7 dni od dnia przewozu, ustala się jako 50-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego, o której mowa w § 1 ust. 1 uchwały.
5) W skład opłat dodatkowych, ustalonych zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 pkt. 1 lit. a i lit. b, pkt. 2 lit. a i lit. b, pkt. 3 lit. a i lit. b oraz pkt. 4 wchodzi należność za przewóz.
2. Pasażer, który w trakcie jazdy pojazdem zbiorowego transportu publicznego nie posiadał ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdów ulgowych lub bezpłatnych i przedstawił dokumenty poświadczające uprawnienie do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej. Opłatę manipulacyjną ustala się w wysokości nie wyższej niż 7% opłaty ustalonej w sposób określony w ust. 1 pkt 1 lit. a.

 
 
§ 3
 1. Do korzystania z przejazdów bezpłatnych uprawnieni są:
 
Lp.
Określenie grupy uprawnionych
 
Dokumenty poświadczające uprawnienie do korzystania z przejazdów bezpłatnych
1.
Dzieci w wieku do 4 lat
Dokumenty urzędowe dziecka lub rodziców (opiekunów) umożliwiające stwierdzenie wieku dziecka
2.
Dzieci i młodzież w wieku do 16 lat posiadające orzeczenie o niepełnosprawności i wymagające stałego współudziału opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz towarzyszący im opiekunowie
Orzeczenie Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności
3.
Dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych, uczniowie szkół specjalnych i uczniowie posiadający orzeczenie o kształceniu specjalnym poprzez kształcenie i wychowanie integracyjne oraz towarzyszący im opiekunowie na trasie dom – przedszkole /szkoła i z powrotem
Zaświadczenie wydane przez przedszkole, legitymacja szkoły specjalnej lub legitymacja szkolna i wydane przez szkołę                zaświadczenie o kształceniu integracyjnym
4.
Uczestnicy dziennych ośrodków rehabilitacyjnych lub ośrodków terapii zajęciowej oraz towarzyszący im opiekunowie na trasie dom – ośrodek i z powrotem
Zaświadczenie wydane przez właściwy ośrodek
5.
Osoby, które ukończyły 70 rok życia
Dowód osobisty
6.
Osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz towarzyszący im opiekunowie
Decyzja ZUS oraz dokument tożsamości lub orzeczenie Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz dokument tożsamości
7.
Ociemniali, niewidomi i towarzyszący im przewodnicy
Legitymacja wydana przez Polski Związek Niewidomych i osoba wskazana w trakcie przejazdu
8.
uchylony
 
9.
Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej
-
10.
Umundurowani funkcjonariusze Policji
-
11.
uchylony
 
12.
uchylony
 
13.
Krwiodawcy w czasie powrotu z punktu krwiodawstwa, po oddaniu krwi na trasie punkt krwiodawstwa – miejsce zamieszkania
Dowód osobisty i wpis do legitymacji Honorowego Dawcy Krwi PCK o oddaniu krwi          w dniu przejazdu
14.
uchylony
 
15.
Asystenci romscy – przejazd na trasie miejsce zamieszkania asystenta – placówka oświatowa do której uczęszczają dzieci romskie i z powrotem oraz podczas wykonywania powierzonych obowiązków asystenta
Zaświadczenie wydane przez Dyrektora Zarządu Dróg i Komunikacji wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość asystenta romskiego i zaświadczenie wystawione przez placówkę oświatową
16.
Wolontariusze uczestniczący w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Identyfikator wystawiony przez Organizatora akcji – Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
17.
Kierowcy samochodów osobowych uczestniczący  w akcji „Dzień bez samochodu”
Ważny dowód rejestracyjny samochodu osobowego oraz dokument potwierdzający tożsamość właściciela, współwłaściciela lub użytkownika pojazdu wpisanego do dowodu rejestracyjnego
 
1a. Dzieci w wieku powyżej 4 lat do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej mają prawo do przejazdu bezpłatnego w przypadku, gdy towarzyszący im opiekun posiada bilet okresowy i uiścił opłatę za przejazd zgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust. 3b niniejszej uchwały.
 
2. Do korzystania z przejazdów ulgowych uprawnieni są:
 
Lp.
Określenie grupy uprawnionych
Dokumenty poświadczające uprawnienie do korzystania z przejazdów ulgowych
1.
Dzieci w wieku powyżej 4 lat do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
Dokumenty urzędowe dziecka lub rodziców (opiekunów) umożliwiające stwierdzenie wieku dziecka
2.
Uczniowie   szkół   podstawowych
Legitymacja szkolna
3.
Uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, policealnych i pomaturalnych do ukończenia 23 roku życia
Legitymacja szkolna
4.
Emeryci oraz renciści całkowicie niezdolni do pracy lub częściowo niezdolni do pracy
Legitymacja emeryta – rencisty, decyzja ZUS lub aktualny odcinek emerytury – renty oraz dokument tożsamości
5.
Osoby niepełnosprawne stopnia umiarkowanego                    i lekkiego
Orzeczenie Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz dokument tożsamości
6.
Współmałżonkowie emerytów i rencistów, na których pobiera się zasiłek rodzinny
Decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego oraz dokument tożsamości
7.
Żołnierze służby zasadniczej do stopnia starszego kaprala włącznie oraz osoby odbywające zastępczą służbę wojskową (z wyłączeniem służby nadterminowej)
Książeczka Wojskowa z odpowiednim wpisem
8.
Studenci zagranicznych szkół wyższych
Międzynarodowa legitymacja ISIC
 
§ 4
1. W pojazdach przewoźników, z którymi Zarząd Dróg i Komunikacji podpisze umowy na świadczenie usług przewozowych na liniach komunikacyjnych miejskich obowiązują sprzedawane przez Zarząd Dróg i Komunikacji bilety jednorazowe z nadrukiem „Komunikacja miejska w Wałbrzychu” oraz bilety okresowe na okaziciela oraz, z uwzględnieniem postanowień ust. 1c, elektroniczne legitymacje studenckie.
1a. Bilety obowiązujące na liniach komunikacyjnych miejskich dzielą się na:
a) bilety jednorazowe,
b) bilety okresowe na okaziciela.
1b. uchylony
1c. Do przejazdu w środkach transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych uprawnia elektroniczna legitymacja studencka na której dokonany został, po uprzednim uiszczeniu opłaty w kasach Zarządu Dróg i Komunikacji, elektroniczny zapis potwierdzający rodzaj i okres ważności biletu.
1d. Elektroniczny zapis, o którym mowa w ust. 1c dokonany może być wyłącznie na elektronicznych
legitymacjach studenckich wydanych przez szkołę wyższą z którą Zarząd Dróg i Komunikacji zawarł stosowne porozumienie.
2. Dopuszcza się możliwość sprzedaży biletów jednorazowych przez kierowcę pojazdu zbiorowego transportu publicznego i/lub konduktora.
3. Bilet jednorazowy stanowi dowód uiszczenia opłaty za przejazd przez jego posiadacza z chwilą skasowania go kasownikiem znajdującym się w pojeździe zbiorowego transportu publicznego i zachowuje ważność do chwili opuszczenia tego pojazdu przez osobę, która uiściła nim opłatę. 
3a. uchylony
3b. Dowodem uiszczenia opłaty przez pasażera za dany przejazd w przypadku biletów okresowych
na okaziciela jest posiadanie w czasie jazdy ważnego biletu oraz zarejestrowanie (aktywowanie) biletu w kasowniku po wejściu do pojazdu zbiorowego transportu publicznego.
4. Posługiwanie się biletem jednorazowym, na podstawie którego przejazd odbywała już inna osoba traktuje się jako przejazd bez ważnego biletu.
5. Pasażer, który w chwili wejścia do pojazdu zbiorowego transportu publicznego nie posiada biletu, winien niezwłocznie podjąć działania mające na celu zgłoszenie kierowcy lub konduktorowi zamiar jego zakupu na przystanku, na którym wsiadł do pojazdu.
6. Brak możliwości nabycia biletu jednorazowego u kierowcy lub konduktora pojazdu zbiorowego transportu publicznego nie zwalnia pasażera z odpowiedzialności za przejazd bez biletu.
7. Opłatę za przejazd jednorazowy można uiścić za pomocą kilku biletów o łącznej wartości nie mniejszej niż wysokość należnej opłaty. Zasada, o której mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy jednorazowych biletów dobowych.
8. Posiadacz biletu okresowego na okaziciela na daną linię komunikacyjną może:
a. korzystać z innej linii komunikacyjnej na odcinku, na którym ich trasy pokrywają się,
b. korzystać z innej linii komunikacyjnej na odcinkach nie pokrywających się z linią na którą posiada bilet okresowy w przypadku, gdy trasy tych linii komunikacyjnych łączą się powtórnie w obrębie jednego osiedla.
9. Bilet okresowy normalny na okaziciela upoważnia do jednoczesnego przejazdu dwóch osób posiadających uprawnienia do przejazdów ulgowych. Dwa bilety okresowe ulgowe na okaziciela upoważniają do przejazdu jedną osobę nie posiadającą prawa do przejazdów ulgowych.
10. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu zbiorowego transportu publicznego w czasie jazdy pasażerowi posiadającemu bilet jednorazowy przysługuje prawo kontynuowania jazdy za tym biletem następnym pojazdem zbiorowego transportu publicznego tej samej linii lub innej linii przebiegającej tą samą trasą albo pojazdem zastępczym podstawionym przez przewoźnika.
11. Osoby, które posiadają prawo do przejazdów bezpłatnych nie są zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty za przewożony bagaż oraz za przewożone zwierzęta.
12. Z opłaty za przewożony bagaż i za przewożone zwierzęta zwolnione są osoby, które posiadają bilet jednorazowy dobowy lub bilet okresowy na okaziciela.
 
§ 5
Uchyla się:
- uchwałę Nr LI/91/2002 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie taryf opłat i zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych,
- uchwałę Nr LII/97/02 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/91/2002 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie taryf opłat i zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych,
- uchwałę Nr XI/127/03 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/91/2002 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie taryf opłat i zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych,
- uchwałę Nr XIX/194/03 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/91/2002 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie taryf opłat i zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych.
§ 6
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
 
§ 7
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym weszła w życie.
 
 
UWAGA
Bilety jednorazowe obowiązujące przed 1 czerwca 2011 r. (czyli przed dniem wejścia w życie  uchwały Nr X/66/2011 RMW z dnia 31 marca 2011 r.) zachowują ważność do 31 grudnia 2011 r. Do 31 grudnia 2011 r. będą obowiązywały dopłaty do biletów jednorazowych. Pasażerowie mogą uiszczać opłatę za przejazd poprzez kasowanie biletów jednorazowych, o których mowa w zdaniu pierwszym pod warunkiem zachowania obowiązującej odpłatności za przejazd. Aby uzyskać właściwy nominał dopuszczalne jest łączenie biletów.
_____________________
 
Tekst jednolity opracowany na podstawie uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha:
1. Nr XXI/12/04 z dnia 27 lutego 2004 r.
2. Nr XXVIII/79/04 z dnia 14 lipca 2004 r.
3. Nr XXXIX/220/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r.
4. Nr XLI/251/05 z dnia 24 czerwca 2005 r.
5. Nr VII/68/07 z dnia 29 marca 2007 r.
6. Nr XLV/409/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
7. Nr X/66/2011 z dnia 31 marca 2011 r.
 
Uchwała w brzmieniu podanym powyżej obowiązuje od 1 czerwca 2011 r.

 

 

 

Lista wersji - pliki

 

Wytworzył:
Agnieszka Plesner
Udostępnił:
Gruszka Robert
(2009-09-26 16:26:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Gruszka Robert
(2011-06-02 11:07:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki