Regulamin służby przygotowawczej - treść

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2009
Dyrektora ZDiK w Wałbrzychu
z dnia 02.09.2009r.

 

REGULAMIN
przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Zarządzie Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu.


1. Regulamin określa szczegółowy sposób przeprowadzenia służby przygotowawczej
i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla pracowników podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym w Zarządzie Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu w Wałbrzychu.
2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
a) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
b) pracodawcy – należy przez to rozumieć Zarząd Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu zwany w Regulaminie ZDiK,
c) pracowniku – należy przez to rozumieć osobę podejmującą po raz pierwszy pracę
na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym w rozumieniu ustawy o pracownikach samorządowych, która została skierowana do odbycia służby przygotowawczej,
d) kierowniku komórki organizacyjnej – należy przez to rozumieć Kierownika Działu
w stosunku do osób zatrudnionych w danej komórce organizacyjnej oraz Dyrektora lub  Zastępcę Dyrektora w stosunku do Kierowników komórek organizacyjnych im podlegających, lub osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach,
e) komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć wyodrębnione w strukturze organizacyjnej działy i zespoły oraz samodzielne stanowiska pracy,
f) służbie przygotowawczej – należy przez to rozumieć szkolenie zorganizowane zgodnie
z art. 19 ustawy, przygotowujące pracowników do pracy w Zarządzie Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu,
g) Dyrektor jednostki – należy przez to rozumieć Dyrektora Zarządu Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu.

§ 2


1. Do odbycia służby przygotowawczej kwalifikuje się osoba, o której mowa w art. 16 ust. 2 ustawy.

2.Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych.

3. Wszystkie osoby zatrudnione w ZDiK, w szczególności kierownicy komórek organizacyjnych, są zobowiązani do współpracy w organizowaniu służby przygotowawczej.

 

§ 3

1. Ustalenia, czy osoba ubiegająca się o zatrudnienie jest osobą, o której mowa w art. 16 ust. 2 ustawy, dokonuje Dział Organizacji Zarządzania i Kadr, na podstawie złożonych dokumentów  na etapie rekrutacji pracownika.

2.Informację o ustaleniach powyższych Dział Organizacji Zarządzania i Kadr przekazuje przed podpisaniem umowy pracodawcy oraz natychmiast po zatrudnieniu takiej osoby kierownikowi komórki organizacyjnej, do której prowadzi się rekrutację, celem wykonania obowiązków określonych w art. 19 ust. 2 i 5 ustawy.

3 Kierownik komórki organizacyjnej, po uzyskaniu z Działu Organizacji Zarządzania i Kadr informacji, o której mowa w § 3, ust. 2 zarządzenia, nie wcześniej niż po upływie jednego miesiąca od zatrudnienia:
a)  uznaje za potrzebne skierowanie zatrudnionego pracownika do służby przygotowawczej i sporządza opinię, o której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy, w której określa termin oraz okres odbywania tej służby, biorąc pod uwagę wiedzę, kwalifikacje oraz zdolności pracownika do nabywania umiejętności niezbędnych na zajmowanym stanowisku oraz proponuje długość okresu służby przygotowawczej,
b) wnioskuje o zwolnienie zatrudnionego pracownika z odbywania służby przygotowawczej w trybie art. 19, ust. 5 ustawy, sporządzając umotywowany wniosek.

4. Zwolnienie z obowiązku odbywania służby przygotowawczej nie zwalnia pracownika od obowiązku złożenia egzaminu końcowego.


5. Dział Organizacji Zarządzania i Kadr doręcza niezwłocznie decyzję o skierowaniu pracownika do odbywania służby przygotowawczej, zarówno pracownikowi jak i kierownikowi komórki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony. Wzór decyzji  stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu..     

6. Dział Organizacji Zarządzania i Kadr doręcza niezwłocznie decyzję o zwolnieniu z obowiązku odbywania służby przygotowawczej  pracownikowi i kierownikowi komórki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony. Wzór decyzji  stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu.      

7. Służba przygotowawcza trwa od jednego do trzech miesięcy i przedłuża się o czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, którego to czasu nie zalicza się do okresu służby przygotowawczej.

§ 4.

1. Służba przygotowawcza odbywa się według planu szczegółowo określającego zakres i przebieg służby przygotowawczej. W czasie jej trwania pracownik ma obowiązek zaznajomienia się z/ze :
a) strukturą organizacyjną ZDiK, rodzajem spraw załatwianych w poszczególnych komórkach organizacyjnych i na stanowiskach pracy, sposobem obiegu i rejestracji dokumentów,
b) zasadami ochrony informacji niejawnych obowiązującymi w ZDiK, ochrony danych osobowych, trybem postępowania na wypadek zagrożenia,
c) zasadami profesjonalnej i kulturalnej obsługi interesantów,
d) przepisami prawnymi regulującymi ustrój samorządu gminnego, zasady gospodarki finansowej, przepisami wewnętrznymi ZDiK , a w szczególności:
? ustawą o samorządzie gminnym,
? ustawą o pracownikach samorządowych,
? podstawowymi zagadnieniami z ustawy o finansach publicznych,
? podstawowymi zagadnieniami z ustawy o zamówieniach publicznych,
? podstawowymi zagadnieniami z ustawy o ochronie danych osobowych,
? podstawowymi zagadnieniami z ustawy o ochronie informacji niejawnych,
? podstawowymi zagadnieniami z ustawy o podpisie elektronicznym,
? podstawowymi zagadnieniami z ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne,
? podstawowymi zagadnieniami z ustawy o transporcie drogowym,
? podstawowymi zagadnieniami z ustawy o drogach publicznych,
? podstawowymi zagadnieniami z ustawy Prawo przewozowe,
? Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
? instrukcją kancelaryjną,
? instrukcją archiwalną,
? regulaminem służby przygotowawczej,
? statutem ZDiK Wałbrzych, Regulaminem Organizacyjnym, Regulaminem Pracy, Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych itp.
e) przepisami prawnymi dotyczącymi spraw załatwianych na stanowisku pracy pracownika oraz na stanowiskach pracy osób, których pracownik będzie zastępował, a także spraw załatwianych w komórce organizacyjnej, w której jest zatrudniony pracownik, oraz sposobu prowadzenia dokumentacji.
f) nabycia umiejętności przygotowywania dokumentów urzędowych, w szczególności decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, projektów aktów prawa miejscowego oraz prowadzenia korespondencji urzędowej,
g) strukturą organizacyjną  Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w zakresie zadań realizowanych na własnym stanowisku.

3.Projekt planu służby przygotowawczej ustala kierownik komórki organizacyjnej pracownika, po uzyskaniu  akceptacji właściwego zastępcy dyrektora, i przekazuje do Działu Organizacji Zarządzania i Kadr celem zatwierdzenia przez pracodawcę.


3. Zatwierdzony plan służby przygotowawczej Dział Organizacji Zarządzania i Kadr przekazuje pracownikowi i kierownikowi komórki organizacyjnej pracownika. Wzór planu służby przygotowawczej stanowi załącznik Nr 3 do Regulaminu.

4. Kierownik komórki organizacyjnej lub osoba wyznaczona, w której pracownik odbywa służbę przygotowawczą nadzoruje jej przebieg.

5. Po zakończeniu służby przygotowawczej wyznaczone osoby lub kierownicy komórek organizacyjnych, w których pracownik odbywał praktykę, a także kierownik komórki organizacyjnej pracownika, sporządzają informację o przebiegu praktyki lub pracy, którą przekazują do Działu Organizacji Zarządzania i Kadr. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik Nr 4 do Regulaminu .

6.W ramach służby przygotowawczej pracownik może zostać skierowany na szkolenie
z zakresu objętego służbą, prowadzone przez firmę zewnętrzną.


§ 5

1.Służba przygotowawcza kończy się egzaminem.

2. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora ZDiK, w której skład wchodzi Zastępca Dyrektora jako przewodniczący,  wyznaczona osoba komórki organizacyjnej pracownika, radca prawny ,  wyznaczona osoba z Działu Organizacji Zarządzania i Kadr, a także dodatkowo może być wyznaczona osoba  dysponująca odpowiednią wiedzą.

3. Wzór zarządzenia w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej stanowi załącznik Nr 5 do Regulaminu.

4. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor ZDiK może dokonać zmian w składzie komisji. Czynności dokonane przez komisję w poprzednim składzie pozostają w mocy.

5. Komisja podejmuje decyzje kolegialnie, zwykłą większością głosów, w przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

6. Komisja  opracowuje pytania i zadania egzaminacyjne, które zatwierdza przewodniczący Komisji.

7. Komisja przeprowadza egzamin, ocenia odpowiedzi i sposób wykonywania zadań przez pracownika, a także ustala wynik egzaminu.

§ 6
1. Egzamin odbywa się w terminie do 14 dni po zakończeniu służby przygotowawczej.

2. Egzamin odbywa się jednego dnia i składa z trzech części:
a) pisemnej – trwającej maksymalnie 25 minut, obejmującej test jednokrotnego wyboru, składający się z 25 pytań, dotyczących znajomości aktów prawnych wskazanych w planie służby przygotowawczej, a także spraw załatwianych w komórce organizacyjnej pracownika. Za każdą prawidłową odpowiedź przyznawany jest jeden (1) punkt, co daje maksymalną liczbę dwudziestu pięciu (25) punktów za część pisemną egzaminu;
b) ustnej – trwającej maksymalnie 45 minut, obejmującej zestaw pięciu pytań
dotyczących struktury organizacyjnej ZDiK w szczególności pracy na stanowiskach, gdzie odbywana była praktyka. Pracownik otrzymuje pytania na kartce i ma maksymalnie 10 minut czasu na przygotowanie się do odpowiedzi.
Każda odpowiedź punktowana jest od zera (0) do pięciu (5) punktów, co daje maksymalną liczbę dwudziestu pięciu (25) punktów za część ustną egzaminu;
c) praktycznej – trwającej maksymalnie 45 minut, polegającej na opracowaniu jednego zadania sformułowanego na piśmie, mieszczącego się w zakresie obowiązków służbowych pracownika: np. przygotowanie projektu decyzji, postanowienia, odpowiedzi na pismo itp. Część praktyczna punktowana jest od zera (0) do dziesięciu (10) punktów. O zasadności przeprowadzenia części praktycznej decyduje Komisja egzaminacyjna.
 
3. Pomiędzy poszczególnymi częściami egzaminu zarządza się 5-cio minutowe przerwy. Poza przerwami pracownik nie może opuszczać pomieszczenia, w którym przeprowadzany jest egzamin.

4. Egzamin przeprowadza się w pomieszczeniu, w którym mogą przebywać wyłącznie członkowie komisji, egzaminowany pracownik i pracodawca.

5. Dopuszcza się jednoczesne przeprowadzanie części pisemnej egzaminu dla więcej niż jednego pracownika.


§ 7.
1. Komisja, niezwłocznie po przeprowadzeniu wszystkich części egzaminu,  przystępuje do sprawdzania i oceny.

2. Komisja oblicza punkty za każdą część egzaminu i ustala procentową wartość punktów uzyskanych przez Pracownika w stosunku do maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania za każdą część egzaminu.

3. Pracownik, który uzyskał co najmniej 60% punktów za każdą część egzaminu, zaliczył egzamin z wynikiem pozytywnym.

4. Obrady komisji są niejawne.

5. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół. Wzór protokołu stanowi załącznik Nr 6 do Regulaminu.
 

§ 8.

1. Pracownikowi, który zaliczył egzamin z wynikiem pozytywnym, Dyrektor ZDiK wystawia w dwóch egzemplarzach zaświadczenie o odbyciu służby przygotowawczej i zaliczeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym. Jeden egzemplarz zaświadczenia otrzymuje pracownik, drugi pozostaje w dokumentacji przebiegu służby przygotowawczej. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik Nr 7 do Regulaminu.


§ 9.

1. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego
    zatrudnienia pracownika.
2. Z wnioskiem o dalsze zatrudnienie  lub nie zatrudnianie pracownika występuje kierownik
   działu, w którym pracownik odbywa służbę przygotowawczą.

 

pliki w tym załączniki

Wytworzył:
Jolanta Szynalska, ZATWIERDZIŁ: Andrzej Piękny - Dyrektor
Udostępnił:
Gruszka Robert
(2010-09-02 08:26:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Gruszka Robert
(2010-09-02 14:28:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki