Akcja ZIMA 2010-11

Plan zimowego utrzymania dróg gminnych 2010-2011 - link
Zarządzenie nr 894/10 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 26 października 2010 r. w sprawie akcji zima 2010/2011 – link
Źródło:
serwis internetowy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu „AKCJA ZIMA 2011” z 26.11.2010
 
 
Zasady utrzymania porządku i czystości, w tym zwalczanie śliskości i śniegu regulują następujące akty prawne:
  1. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 ze zmianami),
  2. Uchwała Nr LIII/456/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2010r w sprawie wprowadzeni Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wałbrzych.
Zgodnie z powyższymi aktami prawnymi obowiązek utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należy do zarządcy drogi. Natomiast obowiązek utrzymania porządku i czystości, w tym uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, należy do właściciela danej nieruchomości. Przy czym za taki chodnik uznaje się za wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
W granicach miasta Wałbrzycha funkcjonują zarządy wszystkich dróg publicznych tj.
1.      Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- zarządca dróg krajowych
2.      Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu – zarząd dróg wojewódzkich
3.      Zarząd Powiatu – Wydział Zarządzania Drogami Powiatowymi
i Transportem Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu- zarząd dróg powiatowych
4.      Zarząd Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu- zarząd dróg gminnych. 
Obowiązek utrzymania przejezdności dróg i szlaków komunikacyjnych spoczywa na właściwym zarządcy drogi. Drogi posiadają różne standardy utrzymania w zależności od uczęszczania, przebiegu, umiejscowienia instytucji publicznych itp. Inaczej mówiąc im droga ma większe natężenie ruchu tym częściej jest odśnieżana. Inne standardy opracowane są dla dróg krajowych, inne dla wojewódzkich, powiatowych i gminnych. W zimowym utrzymaniu dróg funkcjonują standardy utrzymania określone w skali od I do VI. Określone są one odpowiednim opisem stanu utrzymania jezdni oraz dopuszczalnym czasem reakcji rozpoczęcia zwalczania skutków. Drogi o małym znaczeniu komunikacyjnym nie są objęte zimowym utrzymaniem (gruntowe, leśne). Za utrzymanie dróg wewnętrznych, nie zarządzanych przez gminę, odpowiedzialni są właściciele bądź zarządcy gruntów na których są one położone np. spółdzielnie mieszkaniowe, właściciele nieruchomości.
 
WYKAZ TELEFONÓW KONTAKTOWYCH
 
Drogi krajowe
Jednostką odpowiedzialną za przebieg zimowego utrzymania jest:
GDDKiA Oddział we Wrocławiu Rejon w Wałbrzychu, ul. Wrocławska 142,58-306 Wałbrzych.
Lp.
 
 
 
1
2
3
4
 
1
telefon
zimowe utrzymanie dróg
74- 841-03-65 wew. 15
2
telefon
602-593-794
3
fax
74- 841-03-65 wew. 16
 
Dyżury w siedzibie Rejonu w momencie wystąpienia warunków zimowych prowadzone są całodobowo.
 
Drogi wojewódzkie
Jednostką odpowiedzialną za przebieg zimowego utrzymania jest: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu 
 
Lp.
Imię i nazwisko
Stanowisko służbowe
Nr telefonu
1
2
3
4
Oddział wałbrzysko - jeleniogórski
1
Tadeusz Sroka
Kierownik Oddziału wałbrzysko-jeleniogórskiego
74-84 31 117
609 990 956
2
Marek Porada
Kierownik Służby Utrzymaniowo-Remontowej (US.W)
74-84 31 117
609 990 957
3
Henryk Lech
Specjalista Służby Utrzymaniowo-Remontowej
74-84 31 117
609 990 968
 
Drogi powiatowe
Jednostką odpowiedzialną za przebieg zimowego utrzymania jest:
Wydział Zarządzania Drogami Powiatowymi i Transportem Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.
 
Lp.
Imię i nazwisko
Stanowisko służbowe
Nr telefonu
1
2
3
4
1.
Barbara Świątek
Naczelnik ID
74 84-60-666
513-192-632
2.
Henryk Kranc
Podinspektor ID
74 84-60-667
608 404 181
3.
Jacek Michalik
Inspektor ID
74 84-60-667
513-192-394
 
Drogi gminne
Jednostką odpowiedzialną za przebieg zimowego utrzymania jest:
Zarząd Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu, ul. Armii Krajowej 35, 58-302 Wałbrzych
(dni robocze od godziny 7:30 do 15:30)
 
Lp.
Imię i nazwisko
Stanowisko służbowe
Nr telefonu
1
2
3
4
1.
Ewa Zaskórska
Inspektor (Dział Utrzymania Dróg)
tel 74 64-14-410
fax 74 64-14-404
 
 
 
PLIK DO POBRANIA:

Wytworzył:
Robert Gruszka
Udostępnił:
Gruszka Robert
(2010-12-15 08:33:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Gruszka Robert
(2010-12-16 08:00:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki